เงื่อนไขการให้บริการ ( Terms and Conditions Policy )

 

เงื่อนไขให้บริการสำหรับบริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด เว็บไซต์ thethreetouch.com

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อตกลง”) นี้เป็นสัญญาที่กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการระหว่างบริษัท เดอะตรีทัช เอเชียแปซิฟิค จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) และผู้ใช้งานเว็บไซต์ thethreetouch.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้งาน”)

โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ thethreetouch.com ผู้ใช้งานยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หากผู้ใช้งานไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

 1. ข้อตกลงการใช้งาน

ผู้ใช้งานเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลเพื่อการให้บริการ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตามความเหมาะสม

 1. ลิขสิทธิ์และการใช้เนื้อหา

เนื้อหาและข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของบริษัท ห้ามมิให้ผู้ใช้งานทำการคัดลอก ดัดแปลง หรือนำไปใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท

 1. ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานต้องใช้เว็บไซต์นี้ตามวัตถุประสงค์ที่ถูกต้อง และไม่กระทำการใด ๆ ที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย หากมีการกระทำผิดประมาณนี้ เกิดขึ้น ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัทยินดีปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ของประเทศไทย โดยจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอย่างปลอดภัย และไม่นำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการให้บริการหรือการสื่อสารกับผู้ใช้งาน

 1. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบข้อตกลงปัจจุบันที่ใช้บังคับ

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายตรง อ้อม พิเศษ หรือโทษสุดวิสัย รวมถึงความสูญเสียของกำไรหรือเสียหายเนื่องจากข้อมูลหรือ

เนื้อหาที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ ผู้ใช้งานต้องประเมินความเสี่ยง และพิจารณาด้วยความรอบคอบก่อนใช้เว็บไซต์นี้

 1. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ซึ่งบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่สามารถควบคุมเนื้อหาหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ ดังนั้น การเข้าใช้เว็บไซต์อื่น ๆ ผ่านลิงก์นี้ ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์เหล่านั้นเอง

 1. ข้อยกเว้นความรับผิดชอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถควบคุมหรือป้องกันได้ เช่น ภัยธรรมชาติ การขัดข้องของระบบการสื่อสาร หรือการปิดกั้นเว็บไซต์จากการเข้าถึง

 1. การแก้ไขข้อพิพาท

หากมีข้อพิพาทหรือความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ คู่ฉันทะควรทำการปรึกษาหารือกันเพื่อหาทางแก้ปัญหา หากไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยกันได้ ให้ยื่นข้อพิพาทให้ศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

เป็นผู้ตัดสินและชี้ขาด การตัดสินของศาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะถือเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย

 1. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงนี้และข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงนี้จะถูกกำหนดโดยกฎหมายของประเทศไทย และควรปฏิบัติตามกฎหมายเหล่านั้นในกรณีข้อพิพาท

 1. การสิ้นสุดข้อตกลง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการให้บริการให้กับผู้ใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นความผิดกฎหมายหรือเสียหายต่อบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรดทราบว่าข้อตกลงนี้อาจมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อตกลงนี้เป็นระยะ ๆ เพื่อทราบข้อตกลงปัจจุบันที่ใช้บังคับ การเข้าใช้งานเว็บไซต์หลังจากมีการปรับปรุงข้อตกลงนี้ ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

 1. ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างผู้ใช้งานและบริษัท และจะมีผลเหนือข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่มีกันก่อนหน้านี้ หากมีข้อความใด ๆ ในข้อตกลงนี้ที่ถือว่าโมฆะหรือไม่สามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมาย ข้อความนั้นจะถูกแยกออกจากข้อตกลงที่เหลือ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสมบูรณ์และความสามารถในการใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือ

 1. การส่งมอบสิทธิ์

ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่าไม่มีสิทธิ์ในการโอนหรือส่งมอบสิทธิ์ที่มีตามข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลอื่น ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

 1. การส่งข้อความหรือการติดต่อ

สำหรับการส่งข้อความหรือการติดต่อใด ๆ ระหว่างผู้ใช้งานและบริษัท ให้ส่งข้อความหรืออีเมลตามที่อยู่ติดต่อที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ข้อความหรือการติดต่อที่ส่งมาถือเป็นที่ยอมรับเมื่อได้รับการตอบรับจากบริษัท

โปรดทราบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผู้ใช้งานควรทบทวนข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อทราบข้อตกลงและเงื่อนไขปัจจุบันที่ใช้บังคับ การใช้เว็บไซต์หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ถือว่าผู้ใช้งานยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

 1. ข้อตกลงเพิ่มเติม

บริษัทอาจมีข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับบริการหรือสินค้าเฉพาะ หากมีข้อตกลงเพิ่มเติมเหล่านั้น ข้อตกลงเพิ่มเติมจะถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และจะมีผลบังคับใช้ร่วมกันกับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ถูกเขียนขึ้นตามความเข้าใจที่ดีที่สุดของบริษัท เราหวังว่ามันจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาติดต่อเราโดยตรงผ่านทางช่องทางติดต่อที่ระบุในเว็บไซต์ของเรา

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ thethreetouch.com และบริการที่เกี่ยวข้อง คุณยืนยันว่าคุณได้อ่าน ปฏิบัติตาม และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้