Category Archives: ขั้นตอนการเลือกใช้อิฐมวลเบา

ขั้นตอนการเลือกใช้อิฐมวลเบา

สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงในการใช้งานอิฐมวลเบา เพื่อลดปัญหาต่างๆ ขั้นตอนการเลือกใช้อิฐมวลเบา หากมีการใช้งาน เพื่อให้อาคารมีอุณหภูมิเย็นสบาย เราควรใช้อิฐมวลเบาที่มีขนาดความหน้าไม่ต้ำกว่า 15 cm ขึ้นไปเพราะว่า ความหนา 15cm ขึ่นไป ที่ตัวอาคารรอบนอกไม่จำเป็นต้องมีคานเอ็นหรือซึ่งเป็นจุดที่ยังมีการถ่ายเทความร้อนที่เข้ามายังตัวอาคารได้ การใช้ ขนาด 15cm ยังมีความสเถียรมากอีกด้วย ถ้าหากว่ามีการใช้งานการก่อสร้างอาคารแบบผนังรับหนัก ครวเลือกใช้อิฐมวลเบาขนาดไม่ต่ำกว่า 15 cm ขึ้นไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการออกแบบอาคารและสัดส่วนภายในด้วยที่เป็นผนังรับน้ำหนัก หากมีการใชงานห้องใต้ดินสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่านะครับต้องมีการใช้งานงานกันซึมด้วยเพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ดีมากยิ่งขึ้น หากมีการใช้งานอิฐมวลเบาขนาด 10cm ขึ้นไป บริเวณวงกบประตู-หน้าต่างไม่ต้องใช้เสาเอ็นและคานเอ็น คสล.รัดรอบวงกบช่องเปิด แต่ว่านะครับ ต้องใช้ทับหลังด้วยละครับ ขั้นตอนการปฎิบัติงานอิฐมวลเบา ครวปฎิบัติตามคู่มือที่ให้มาของ อิฐมวลเบา DIAMOND BLOCK ครวเลือกใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ ปูนทรายปรับระดับครวมีความเข้มข้นหรือแข็งกว่าปรกติ เพื่อให้ปูนทรายปรับระดับกำลังได้เร็ว และทำการก่ออิฐมวลเบาได้ไม่ต้องรอ หากมีฝุ่นหรือผง ซึ่งอาจมีการเกิดตัดแต่งหรือใสผิวอิฐมวลเบา ครวปิดการทำการก่อ ในการใช้วงกบประตู-หน้าต่างที่เป็นวงกบไม้ ต้องมีการทำช่องเปิดให้มีขนาดที่กว้าง โดยรอบของกบ ประมาณ 4cm ในการใช้วงกบประตู-หน้าต่างที่เป็นอลูมิเนี่ยม ต้องมีการเปิดให้มักว้างโดยรอบของวงกบ ประมาณ 3 มม ไม่แนะนำให้ใช้เครื่องมือที่มีความสั้นสะเทือนหรือกระแทกในการเซาะร่องของอิฐมวลเบาสำหรับงานฝังท่องานระบบ เช่น […]